خانه » ادبیات

ادبیات

معنی جمله ” انسان بلند همت تا پایه ای بلند به دست نیاورد”

آشنایی با معنی و مفهوم عبارت انسان بلند همت تا پایه ای بلند به دست نیاورد از پای طلب ننشیند

انسان بلند همت تا پایه ای بلند به دست نیاورد

در ادامه با معنی و مفهوم عبارت انسان بلند همت – از کتاب ادبیات فارسی پایه نهم – آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »