کتاب فارسی و نگارش دوازدهم فنی و حرفه ای (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی فارسی و نگارش پایه دوازدهم فنی و حرفه ای و کار و دانش ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب فارسی و نگارش دوازدهم فنی و کار و دانش

کتاب فارسی و نگارش دوازدهم فنی و کار و دانش

پدیدآورنده کتاب نگارش دوازدهم رشته فنی و حرفه ای و کار و دانش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۱۴ درس تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب طراحی و نصب تاسیسات جریان ضعیف دهم الکتروتکنیک (PDF)

دانلود کتاب درسی طراحی و نصب تاسیسات جریان ضعیف دهم فنی و حرفه ای – الکتروتکنیک ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب طراحی و نصب تاسیسات جریان ضعیف الکتروتکنیک دهم فنی

کتاب طراحی و نصب تاسیسات جریان ضعیف الکتروتکنیک دهم فنی

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب طراحی و ساخت مدار چاپی دهم الکترونیک (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی طراحی و ساخت مدار چاپی دهم فنی و حرفه ای – الکترونیک ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب طراحی و ساخت مدار چاپی الکترونیک دهم فنی

کتاب طراحی و ساخت مدار چاپی الکترونیک دهم فنی

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی دهم (PDF)

دانلود کتاب درسی عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی دهم فنی الکترونیک ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی الکترونیک دهم فنی

کتاب عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی دهم فنی و حرفه ای

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب طراحی و سیم کشی برق ساختمان های مسکونی دهم الکتروتکنیک (PDF)

دانلود کتاب درسی طراحی و سیم کشی برق ساختمان های مسکونی دهم – الکتروتکنیک ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب طراحی و سیم کشی برق ساختمان های مسکونی الکتروتکنیک دهم فنی

کتاب طراحی و سیم کشی برق ساختمان های مسکونی الکتروتکنیک دهم فنی و حرفه ای

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب دین و زندگی دوازدهم انسانی (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی دین و زندگی پایه دوازدهم انسانی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب دین و زندگی دوازدهم انسانی

کتاب دین و زندگی دوازدهم انسانی

پدیدآورنده کتاب دین و زندگی دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۱۳ درس تشکیل شده و فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب دانش فنی پایه دهم الکترونیک (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی دانش فنی پایه دهم فنی و حرفه ای – الکترونیک ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب دانش فنی پایه الکترونیک دهم فنی

کتاب دانش فنی پایه الکترونیک دهم

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »