کتاب ساختمان سازی دهم فنی و حرفه ای (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی ساختمان سازی پایه دهم فنی و حرفه ای – رشته ساختمان ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب ساختمان سازی دهم فنی ساختمان

کتاب ساختمان سازی دهم فنی و حرفه ای

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »