خانه » کتاب درسی

کتاب درسی

کتاب مونتاژ و دمونتاژ قطعات اس ام دی و مستندسازی (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی مونتاژ و دمونتاژ قطعات اس ام دی و مستندسازی – الکترونیک ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب مونتاژ و دمونتاژ قطعات اس ام دی و مستندسازی الکترونیک یازدهم

کتاب مونتاژ و دمونتاژ قطعات اس ام دی و مستندسازی الکترونیک یازدهم

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب ساخت پروژه (برد الکترونیکی دستگاه) یازدهم (PDF)

دانلود کتاب درسی ساخت پروژه (برد الکترونیکی دستگاه) یازدهم فنی و حرفه ای – الکترونیک ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب ساخت پروژه (برد الکترونیکی دستگاه) الکترونیک یازدهم فنی

کتاب ساخت پروژه (برد الکترونیکی دستگاه) الکترونیک یازدهم فنی و حرفه ای

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب اسکلت سازی ساختمان یازدهم (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی اسکلت سازی ساختمان پایه یازدهم فنی و حرفه ای ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب اسکلت سازی ساختمان یازدهم

کتاب اسکلت سازی ساختمان یازدهم

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب فناوری های ساختمان دوازدهم (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی فناوری های ساختمان پایه دوازدهم فنی و حرفه ای ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب فناوری های ساختمان دوازدهم

کتاب فناوری های ساختمان دوازدهم

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب نقشه کشی ساختمان یازدهم (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی نقشه کشی ساختمان پایه یازدهم فنی و حرفه ای ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب نقشه کشی فنی رایانه ای یازدهم ساختمان

کتاب نقشه کشی ساختمان یازدهم

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی دوازدهم (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی – حسابداری  ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی

کتاب حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی فنی و حرفه ای

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. که از ۵ پودمان تشکیل شده و فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی دوازدهم (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی – حسابداری  ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی

کتاب حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب دانش فنی تخصصی حسابداری (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی دانش فنی تخصصی پایه دوازدهم حسابداری ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب دانش فنی تخصصی حسابداری دوازدهم فنی

کتاب دانش فنی تخصصی حسابداری رشته فنی و حرفه ای

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب مدیریت تولید یازدهم فنی و حرفه ای (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی مدیریت تولید پایه یازدهم – کار و دانش، فنی و حرفه ای ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب مدیریت تولید یازدهم فنی و کار و دانش

کتاب مدیریت تولید یازدهم فنی و حرفه ای

پدیدآورنده کتاب مدیریت تولید سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »