خانه » کتاب درسی

کتاب درسی

کتاب مبانی الکتریسیته کار و دانش رشته برق دهم (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی مبانی الکتریسیته پایه دهم کار و دانش ۱۴۰۳-۱۴۰۲

کتاب مبانی الکتریسیته پایه دهم کار و دانش

کتاب مبانی الکتریسیته پایه دهم کار و دانش – گروه صنعت شاخه برق

پدیدآورنده کتاب مبانی الکتریسیته دهم رشته کار و دانش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۱۱ فصل تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب رسم فنی کار و دانش رشته صنعت دهم (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی رسم فنی پایه دهم رشته کار و دانش ۱۴۰۳-۱۴۰۲

کتاب رسم فنی پایه دهم کار و دانش

کتاب رسم فنی پایه دهم رشته کار و دانش – گروه صنعت

پدیدآورنده کتاب رسم فنی دهم رشته کار و دانش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۳ واحد کار تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب روشنایی فنی کار و دانش رشته برق یازدهم (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی روشنایی فنی پایه یازدهم کار و دانش ۱۴۰۳-۱۴۰۲

کتاب روشنایی فنی پایه یازدهم کار و دانش

کتاب روشنایی فنی پایه یازدهم کار و دانش – گروه صنعت شاخه برق

پدیدآورنده کتاب روشنایی فنی یازدهم رشته کار و دانش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۴ واحد تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب تولید به روش چاپ فلکسوگرافی و روتوگراور دوازدهم (PDF)

دانلود کتاب درسی تولید به روش چاپ فلکسوگرافی و روتوگراور دوازدهم رشته چاپ ۱۴۰۳-۱۴۰۲

کتاب تولید به روش چاپ فلکسوگرافی و روتوگراور دوازدهم

کتاب تولید به روش چاپ فلکسوگرافی و روتوگراور رشته چاپ فنی و حرفه ای

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب سیستم های حفاظتی کار و دانش رشته برق یازدهم (PDF)

دانلود کتاب درسی سیستم های حفاظتی پایه یازدهم کار و دانش ۱۴۰۳-۱۴۰۲

کتاب سیستم های حفاظتی پایه یازدهم کار و دانش

کتاب سیستم های حفاظتی پایه یازدهم کار و دانش – گروه صنعت شاخه برق

پدیدآورنده کتاب سیستم های حفاظتی یازدهم رشته کار و دانش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ فصل تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب دانش فنی تخصصی دوازدهم رشته چاپ (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی دانش فنی تخصصی دوازدهم رشته چاپ ۱۴۰۳-۱۴۰۲

کتاب دانش فنی تخصصی چاپ

کتاب دانش فنی تخصصی رشته چاپ فنی و حرفه ای

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب مدارهای روشنایی و اندازه گیری الکتریکی کار و دانش رشته برق دهم (PDF)

دانلود کتاب درسی مدارهای روشنایی و اندازه گیری الکتریکی پایه دهم کار و دانش ۱۴۰۳-۱۴۰۲

کتاب مدارهای روشنایی و اندازه گیری الکتریکی کار و دانش رشته برق دهم

کتاب مدارهای روشنایی و اندازه گیری الکتریکی دهم کار و دانش – گروه صنعت شاخه برق

پدیدآورنده کتاب مدارهای روشنایی و اندازه گیری الکتریکی دهم رشته کار و دانش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۶ واحد کار تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب تولید به روش چاپ افست یازدهم رشته چاپ (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی تولید به روش چاپ افست یازدهم رشته چاپ ۱۴۰۳-۱۴۰۲

دانلود کتاب تولید به روش چاپ افست

کتاب تولید به روش چاپ افست رشته چاپ فنی و حرفه ای

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب اجرای کارهای پس از چاپ یازدهم رشته چاپ (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی اجرای کارهای پس از چاپ یازدهم رشته چاپ ۱۴۰۳-۱۴۰۲

کتاب اجرای کارهای پس از چاپ

کتاب اجرای کارهای پس از چاپ رشته چاپ فنی و حرفه ای

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »