خانه » کتاب درسی

کتاب درسی

کتاب عربی، زبان قرآن دهم انسانی (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی عربی، زبان قرآن پایه دهم انسانی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کتاب عربی، زبان قرآن دهم انسانی

کتاب عربی، زبان قرآن دهم انسانی

پدیدآورنده کتاب عربی، زبان قرآن دهم رشته انسانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۸ درس تشکیل شده و فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب تاریخ دهم انسانی (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی تاریخ پایه دهم انسانی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کتاب تاریخ ایران و جهان باستان دهم انسانی

کتاب تاریخ ایران و جهان باستان دهم انسانی

پدیدآورنده کتاب تاریخ دهم رشته ادبیات و علوم انسانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۳ فصل تشکیل شده و فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب جامعه‌شناسی دهم نظری (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی جامعه‌شناسی پایه دهم نظری ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کتاب جامعه‌شناسی دهم انسانی و معارف

کتاب جامعه‌شناسی دهم انسانی و معارف

پدیدآورنده کتاب جامعه‌شناسی دهم انسانی و علوم و معارف اسلامی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۱۶ درس تشکیل شده و فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب عربی، زبان قرآن دهم معارف (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی عربی، زبان قرآن پایه دهم معارف ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کتاب عربی، زبان قرآن دهم معارف

کتاب عربی، زبان قرآن دهم معارف

پدیدآورنده کتاب عربی، زبان قرآن دهم علوم و معارف اسلامی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۱۲ فصل تشکیل شده و فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب تاریخ اسلام دهم معارف (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی تاریخ اسلام پایه دهم معارف ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کتاب تاریخ اسلام دهم معارف

کتاب تاریخ اسلام دهم معارف

پدیدآورنده کتاب تاریخ اسلام دهم علوم و معارف اسلامی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۱۲ درس تشکیل شده و فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب احکام (پسران) دهم معارف (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی احکام (پسران) پایه دهم معارف ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کتاب احکام (پسران) دهم معارف

کتاب احکام (پسران) دهم معارف

پدیدآورنده کتاب احکام (پسران) دهم علوم و معارف اسلامی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۱۴ درس تشکیل شده. فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب آزمایشگاه علوم دهم نظری (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی آزمایشگاه علوم پایه دهم نظری ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کتاب آزمایشگاه علوم دهم ریاضی و تجربی

کتاب آزمایشگاه علوم دهم ریاضی و تجربی

پدیدآورنده کتاب آزمایشگاه علوم دهم ریاضی و تجربی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۴ فصل تشکیل شده. فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »