خانه » کتاب درسی

کتاب درسی

کتاب تولید محتوای الکترونیک دهم فنی و حرفه ای (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی تولید محتوای الکترونیک پایه دهم فنی و حرفه ای ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کتاب تولید محتوای الکترونیک دهم فنی و حرفه ای

کتاب تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی شبکه و نرم افزار رایانه دهم فنی و حرفه ای

پدیدآورنده کتاب تولید محتوای الکترونیک فنی و حرفه ای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب عربی، زبان قرآن دهم فنی و حرفه ای (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی عربی، زبان قرآن پایه دهم فنی و حرفه ای ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کتاب عربی، زبان قرآن دهم فنی و حرفه ای

کتاب عربی، زبان قرآن دهم فنی و حرفه ای و کار و دانش

پدیدآورنده کتاب عربی دهم فنی حرفه ای و کار و دانش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۴ درس تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب فارسی و نگارش دهم فنی و حرفه ای (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی فارسی و نگارش پایه دهم فنی و حرفه ای ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کتاب فارسی و نگارش دهم فنی و حرفه ای

کتاب فارسی و نگارش دهم فنی و حرفه ای و کار و دانش

پدیدآورنده کتاب فارسی و نگارش فنی حرفه ای و کار و دانش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۱۶ درس تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب انگلیسی دهم فنی و حرفه ای (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی انگلیسی پایه دهم فنی و حرفه ای ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کتاب انگلیسی دهم فنی و حرفه ای

کتاب انگلیسی دهم فنی و حرفه ای و کار و دانش

پدیدآورنده کتاب انگلیسی فنی حرفه ای و کار و دانش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۲ درس تشکیل شده که فهرست دروس به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب الزامات محیط کار دهم فنی و حرفه ای (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی الزامات محیط کار پایه دهم فنی و حرفه ای ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کتاب الزامات محیط کار دهم فنی و حرفه ای

کتاب الزامات محیط کار دهم فنی و حرفه ای و کار و دانش

پدیدآورنده کتاب محیط کار دهم فنی حرفه ای و کار و دانش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب دانش فنی پایه دهم فنی و حرفه ای (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی دانش فنی پایه دهم فنی و حرفه ای ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کتاب دانش فنی پایه دهم فنی و حرفه ای

کتاب دانش فنی پایه شبکه و نرم افزار رایانه دهم فنی و حرفه ای

پدیدآورنده کتاب دانش فنی پایه دهم فنی حرفه ای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب ریاضی دهم فنی و حرفه ای (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی ریاضی پایه دهم فنی و حرفه ای ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کتاب ریاضی دهم فنی و حرفه ای و کار و دانش

کتاب ریاضی دهم فنی و حرفه ای و کار و دانش

پدیدآورنده کتاب ریاضی دهم فنی حرفه ای و کار و دانش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب نقشه کشی دهم فنی و حرفه ای (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی نقشه کشی پایه دهم فنی و حرفه ای ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کتاب نقشه کشی دهم فنی و حرفه ای

کتاب نقشه کشی فنی رایانه ای دهم فنی و حرفه ای

پدیدآورنده کتاب نقشه کشی فنی رایانه ای دهم سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب فیزیک دهم فنی و حرفه ای (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی فیزیک پایه دهم فنی و حرفه ای ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کتاب فیزیک دهم فنی و حرفه ای

کتاب فیزیک دهم فنی و حرفه ای

پدیدآورنده کتاب فیزیک دهم فنی حرفه ای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ فصل تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »