خانه » پایه دوازدهم » پاسخ سوالات درس پنجم نگارش دوازدهم نگارش علمی: مقاله‌نویسی (۱)

پاسخ سوالات درس پنجم نگارش دوازدهم نگارش علمی: مقاله‌نویسی (۱)

جواب به سوالات و فعالیت درس پنجم نگارش دوازدهم نظری ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس پنجم نگارش دوازدهم نگارش علمی: مقاله‌نویسی (1)

پاسخگویی به سوالات درس پنجم کتاب نگارش دوازدهم نگارش علمی: مقاله‌نویسی (۱) صفحات ۸۴، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳ با دانشچی همراه باشید.

جواب سوالات نگارش دوازدهم درس پنجم نگارش علمی: مقاله‌نویسی (۱) ( پاسخ گام به گام )

فعالیت (۱) درس پنجم

دو عنوان برای مقالۀ تحقیقی پیشنهاد دهید که هم محدود باشد، هم شفّاف.

📗 پاسخ: چطور کسب و کار مجازی داشته باشیم؟

نحوه یافتن کار بدون داشتن تجربه

سن مناسب برای شروع یادگیری یک زبان بیگانه

منابع قابل اعتماد برای کنکور

 فعالیت (۲)

مقدمۀ زیر را بخوانید و دو بخش زمینۀ مسئله و بیان مسئله را در آن تحلیل کنید.

از نظر انجمن ملّی خواندن (۲۰۰۰) درک مطلب اهمّیت زیادی در رشد مهارت‌های کودکان و به ویژه در توانایی تحصیلی آنها دارد. اهمّیت درک متن در توانایی تحصیلی دانش‌آموزان موجب گردیده است مطالعات بین‌المللی در زمینۀ پیشرفت سواد خواندن به ارزیابی توانایی خواندن کودکان بپردازد. مطالعه بین‌المللی پیشرفت سواد خواندن (پرلز) یکی از مجموعه مطالعات گسترده‌ای است که انجمن بین‌المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (IEA) انجام می‌دهد.

مطالعۀ بین‌المللی پیشرفت سواد خواندن (پرلز) به ارزیابی توانایی خواندن کودکان در پایۀ چهارم ابتدایی می‌پردازد و به فاصلۀ هر پنچ سال برگزار می‌گردد. نتایج آزمون پرلز ۲۰۰۱ ، ۲۰۰۶ و ۲۰۱۱ نشان می‌دهد که میانگین کل نمرات جهانی در آزمون پرلز ۵۰۰ است و میانگین کل نمرات دانش‌آموزان ایرانی به طور معناداری کمتر از میانگین جهانی است (کریمی، ۱۳۸۸). این مطالعه با استفاده از مداخلۀ آموزشی سعی در بهبود وضعیت درک متن دانش‌آموزان ۹ تا ۱۰ ساله دارد.

📗 پاسخ: زمینه مسئله: در این متن نویسنده با مقدمه‌چینیِ پله پله سعی در شرح موضوع اصلی دارد. جمله اول خود را اینگونه آغاز کرده است: «از نظر انجمن ملّی خواندن درک مطلب اهمّیت زیادی در رشد مهارت‌های کودکان و به ویژه در توانایی تحصیلی آنها دارد.» به این ترتیب موضوع اصلی را بیان کرده و در ادامه سعی در توضیح این جمله با استفاده از شواهد و تحقیقات صورت گرفته، دارد.

📗 پاسخ: بیان مسئله: در مقدمه این مقاله اخلاق پژوهش رعایت شده و تحقیقاتی که در قبل توسط محققین دیگر انجام شده،‌ ذکر شده است. سپس با این جمله به بیان مسئله تحقیق اشاره شده است: «این مطالعه با استفاده از مداخلۀ آموزشی سعی در بهبود وضعیت درک متن دانش‌آموزان ۹ تا ۱۰ ساله دارد.»

فعالیت (۳)

بدنۀ اصلی مقالۀ «جنبه‌های ادبی در تاریخ بیهقی» را بخوانید. این مقاله حاصل پژوهش کتابخانه‌ای است. در این بخش نویسنده موضوع مورد نظر خود را توضیح می‌دهد. انسجام و پیوستگی بندها را تحلیل کنید.

«تاریخ بیهقی جدا از ارزش‌های تاریخی، دارای ادبیت خاصّی است و کمتر کتاب منثوری را می‌توان یافت که این گونه به واژه‌گزینی توجّه داشته باشد. بنا به قول شفیعی کدکنی، در بسیاری از عبارات بیهقی یا تذکره الاولیا نظم، بیشتر رعایت شده است تا مثلاً بسیاری از شعرهای سروش اصفهانی یا قاآنی.

در بسیاری از عبارات بیهقی یا تذکره الاولیا و یا نثر عین‌القضات همدانی، به حالتی از اجتماع کلمات برخورد می‌کنیم که در منتهای قدرت ترکیب و انتظام قرار دارد؛ به حدّی که اگر کلمه‌ای پس و پیش شود، آن سلسله و انتظام به هم می‌خورد (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۴). زبان بیهقی زبان گفتاری مردم است؛ از همین رو به راحتی قابل درک است.

یکی از ویژگی‌های زبانی او کوتاهی جملات است. از نظر او جملۀ کوتاه مخاطب را آزار نمی‌دهد. بیهقی برای گسترش دامنۀ تعبیرات و ترکیبات و مفردات خود از امکانات زبانی مانند ترکیب‌سازی، واژه‌سازی و همچنین پسوندها و پیشوندها استفاده می‌کند.

او با خودداری از به کار بردن مترادفات و کلمات زائد، نثر را زدوده و بلیغ جلوه‌گر ساخته است. البته اندک کاربرد او نیز موسیقی و زبان او را فربه می‌کند: «و دیگر روز خصمان قوی‌تر و دلیرتر و بسیارتر و بکارتر آمدند و از همۀ جوانب جنگ پیوستند (بیهقی، ۱۳۸۰).»

زاویۀ دید در تاریخ بیهقی، دانای کل است و زاویۀ دید شخصیت‌های اصلی و فرعیِ داستان، از دید سوم شخص نقل می‌شود. داستان‌های او ساختار پیوسته‌ای داردکه به وسیلۀ روایات دیگر قطع می‌شود: «اکنون به سر تاریخ باز شوم.» او ضمن اینکه از تکنیک بازگشت به گذشته استفاده می‌کند، چندین داستان را هم به صورت هم‌زمان توضیح می‌دهد. درهم تنیدگی جملاتی که بیهقی از آنها سود برده است، تسلسل مفاهیم و معانی را در پی دارد و باعث می‌شود فکر نویسنده بدون وقفه و زنجیروار وارد ذهن خواننده شود.»

📗 پاسخ: همانطور که در متن اشاره شد، درهم تنیدگی جملات، از ویژگی‌های تاریخ بیهقی است. این خصوصیت سبب پیوستگی مفاهیم و معانی می‌شود به همین دلیل فکر نویسنده بی‌وقفه وارد ذهن خواننده می‌شود.

از دیگر ویژگی‌های این کتاب ارزشمند، جملات کوتاه و زبان گفتاری روان آن است. طولانی بودن جملات، سبب آزار خواننده می‌شود، پس مختصر بودن آن، هم درک راحتتر به همراه دارد و هم خوانش ساده‌تر و روان‌تر.

استفاده از پسوند، پیشوند، مترادف، ترکیب‌سازی و… به جا و مناسب به رسایی و انسجام متن می‌افزاید؛ که در این متن شاهد رعایت درست این موارد بودیم.

استفاده از نقل قول‌هایی که اعتبار و یا شهرت خاصی ندارند، سبب بی‌ارزش شدن متن می‌شوند، به همین دلیل در این متن از نقل قول شفیعی کدکنی استفاده شده است که نام او، خود به تنهایی به اعتبار متن می‌افزاید.

 فعالیت (۴) درس پنجم

بخش بحث و نتیجه‌گیری مقالۀ «یادگیری معنادار» را با توجّه به دو نکته زیر بررسی کنید:

 تحلیل یافته‌ها

 نتیجه‌گیری با استفاده از مطالب مقدّمه

📗 پاسخ: تحیل یافته‌ها:

کلمات در چهار دستۀ حیوانات، اسامی خاص، حرفه‌ها و گیاهان قرار دارند.

آنان از قبل مفاهیم مربوط به حیوانات، اسامی، حرفه‌ها و گیاهان را به خوبی می‌دانند.

شرکت‌کنندگان کلمات مزبور را به صورت مجموعۀ معنادار به یاد می‌آورند.

یادگیرنده، با دسته‌بندی کلمات، آنها را معنادار کرده است.

افراد به جای اینکه پردازشگران منفعل اطّلاعات باشند، پردازشگرانی فعّال‌اند.

افراد برای یادگیری و به خاطرسپاری مطالب، در ذهن خود، چارچوب معنایی ایجاد می‌کنند.

نتیجه‌گیری با استفاده از مطالب مقدّمه:

افراد به جای اینکه پردازشگران منفعل اطّلاعات باشند، پردازشگرانی فعّال‌اند و برای یادگیری و به خاطرسپاری مطالب، در ذهن خود، چارچوب معنایی ایجاد می‌کنند.

کارگاه نوشتن

تمرین (۱) چند مقاله تحقیقی را در مجلّات انتخاب کنید و با توجّه به آنچه آموختید نقاط قوّت و ضعف آن را بیابید.

📗 پاسخ: طی مطالعاتی که من از مقالات مختلف داشتم، نتایج زیر حاصل شد:

در مقاله اول:

موضوع مقاله، از مسائل روز دنیا و دغدغه جوانان بود. پس به دلیل داشتن یک موضوع جذاب، علاقمند به خواندن آن شدم.

شیوایی و رسایی متن به درستی رعایت نشده بود. گاهی فعل جمله با فاعل آن همخوانی نداشت. از کلمه‌های درستی برای نگارش یک مقاله علمی استفاده نشده بود. گاهی جملات خیلی طولانی بود به طوری که اصل مطلب از ذهن خواننده پاک می‌شد. در انتهای مقاله نتیجه‌گیری درستی نشده بود و مقاله نیمه‌کاره رها شده بود.

به طور کلی این نوشته اگرچه موضوع خوبی داشت ولی‌ متن قوی و علمی نداشت.

مقاله دوم:

موضوع خوبی انتخاب شده بود. با مطالعه چکیده و مقدمه مقاله،‌ علاقمند به خواندن ادامه آن شدم. هرچه بیشتر مطالعه می‌کردم، بیشتر جذب نحوه نگارش مقاله می‌شدم. همه چیز درست و مرتب در سر جای خود قرار داشت. جملات درست، کوتاه، خوانا و قابل فهم بودند. در انتهای مقاله به درستی نتیجه‌گیری شده بود و منابع کامل و جامع نوشته شده بودند.

به طور کلی نویسنده در این مقاله توانسته بود مخاطب را به خوبی جذب کند و مفاهیم اصلی تحقیق را به او انتقال دهد.

 تمرین (۲) با راهنمایی دبیرتان موضوعی انتخاب کنید و مقاله‌ای تحقیقی بنویسید.

📗 پاسخ:

عنوان: جواهردوزی

چکیده:

جواهردوزی شاید نامی باشد که به تازگی با آن آشنا شده باشیم. اما طی تحقیقات صورت گرفته این حرفه و هنر از سال‌های بسیار دور همراه ما بوده است. به طور کلی به دوخت هر نوع تزئیناتی اعم از سنگ، پولک، نگین، منجوق، ملیله و… روی پارچه و یا درست کردن تزئینات مورد استفاده بانوان مانند سنجاق سینه با بهره‌گیری از این وسایل، جواهردوزی می‌گویند. بسیاری افراد از طریق این حرفه کسب درآمد می‌کنند و امروزه به یکی از مشاغل پردرآمد برای بانوان تبدیل شده است.

کلیدواژه‌ها: جواهردوزی، هنر، تزئین، کسب درآمد، بانوان

مقدمه:

پیشینه هنر جواهردوزی به هزاران سال قبل برمی‌گردد و اغلب در لباس‌های اشرافی که از مکان‌های باستانی کشف شده، دیده شده‌اند. در ایران نیز از دیرباز این هنر مورد توجه ویژه بانوان بوده است. پوشیدن لباس‌های فاخر که با انواع جواهردوزی تزئین شده‌اند، از رسومات ایرانیان بوده و هست. از گذشته‌های خیلی دور نیز بانوان ایرانی از این راه کسب درآمد می‌کردند.

جالب اینجاست که بدانید در پیاده کردن طرح‌های هنر جواهردوزی هیچ قاعده و قانون خاصی وجود دارد و هرکس با توجه به سلیقه و علاقه خود طرحی زیبا بر پارچه نقش می‌زند. این از ویژگی‌های مثبت این کار است که برای شروع آن تنها دانستن هنر خیاطی کافیست.

بدنه اصلی:

جواهردوزی هنری است که در آن طرح‌های زیبا و چشم‌نوازی روی تکه‌هایی از یک پارچه که اغلب از جنس ارگانزا، نمد، چرم و تور است، دوخته می‌شود. این طرح‌ها با استفاده از منجوق، ملیله، پولک، سنگ، نگین، سرمه و… به صورت تکی و یا با قرار گرفتن چند جزء از آنها کنار هم به وجود می‌آیند.

اگر بخواهیم از کاربرد این هنر بگوییم، باید این‌گونه شرح دهیم که جواهردوزی در واقع ترکیبی از چند هنر منجوق‌دوزی، ملیله‌دوزی، مرواریددوزی، سنگ‌دوزی، قیطان‌دوزی، شیپوردوزی، درباردوزی و… می‌باشد. از این هنر برای تولید انواع تزئینات مورد علاقه بانوان مانند گل سینه، گوشواره، گردنبند، دستبند و حتی کمربندهای تزئینی لباس، استفاده می‌شود.

گاهی جواهردوزی به صورت مستقیم روی پارچه لباس دوخته می‌شود و گاهی روی یک پارچه پایه دوخته شده و به وسیله سوزن پیکسل به لباس متصل می‌شود. طرح‌های آن گاهی ساده و فانتزی است و برای لباس‌های روزمره مورد استفاده قرار می‌گیرد و گاهی گران‌قیمت و مجلل، برای استفاده در لباس‌های مجلسی می‌باشد.

بحث و نتیجه‌گیری:

امروزه زیورآلات ساخت دست و انواع تزئینات جانبی لباس، طرفداران زیادی دارند. جوانان زیادی نیز به انجام این هنر علاقه پیدا کرده‌اند. به خصوص نوجوانانی که در مدرسه قادرند هنر خود را به دوستانشان نشان دهند، بیشتر جذب هنرهایی مثل جواهردوزی شدند.

خلاقیت جوانان و نوجوانان طرح‌های زیبا و چشم‌نوازی را از این هنر ایجاد کرده است. پس چه بهتر است که این اشتیاق و علاقه را در جهت درست هدایت کرده تا علاوه بر پر کردن اوقات فراغت، از طریق آن کسب درآمد هم داشته باشند.

منابع:

مطالعه مجموعه‌ای از مقالات جواهردوزی در اینترنت.

 مثل‌نویسی

مَثَل‌های زیر را بخوانید. سپس یکی را انتخاب کنید و آن را گسترش دهید.

آفتاب پشت ابر نمی‌ماند.

عاقل نکند تکیه به دیوار شکسته.

عالم شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل!

📗 پاسخ: آفتاب پشت ابر نمی‌ماند.

این ضرب‌المثل گویای این است که هیچ‌گاه حقیقت پنهان نمی‌ماند. مانند آفتاب که پشت ابر نمی‌ماند.

وقتی روز است و هوا روشن است،‌ همه می‌دانند روشنایی روز مدیون وجود آفتاب است، اگر آفتاب نباشد، روشنایی نیز معنی ندارد. حال اگر هوا ابر شود و آفتاب به پشت ابرها برود، باز هم چیزی از حقیقت وجود آفتاب کم نمی‌شود. شاید ابرها بتوانند ساعاتی آفتاب را پوشش دهند، اما در نهایت ابرها به کنار می‌روند و آفتاب باز هم خودنمایی می‌کند.

انسان هم هرچه سعی در پنهان کردن حقیقت داشته باشد، در نهایت ابرهای پنهان‌کاری و دروغ به کنار می‌روند و حقیقت آشکار خواهد شد. پس چه بهتر که همیشه گویای حقیقت باشیم و با هر دلیل و منطقی هم که داشتیم، باز حقیقت را پنهان نکنیم و دروغ گفتن را انتخاب نکنیم.

جواب درس‌های بعدی نگارش دوازدهم دانلود PDF کتاب نگارش دوازدهم
ℹ️ اشتراک گذاری به دوستان خود:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *