خانه » پایه نهم (صفحه 3)

پایه نهم

پاسخ سوالات درس چهارم نگارش نهم فضا و رنگ نوشته را تغییر دهیم

جواب به سوالات و فعالیت درس چهارم نگارش نهم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس چهارم نگارش نهم فضا و رنگ نوشته را تغییر دهیم

پاسخگویی به سوالات درس چهارم کتاب نگارش نهم فضا و رنگ نوشته را تغییر دهیم صفحه ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس دوم نگارش نهم واژه‌ها را بشناسیم، گزینش کنیم و به کار بگیریم

جواب به سوالات و فعالیت درس دوم نگارش نهم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس دوم نگارش نهم واژه‌ها را بشناسیم، گزینش کنیم و به کار بگیریم

پاسخگویی به سوالات درس دوم کتاب نگارش نهم واژه‌ها را بشناسیم، گزینش کنیم و به کار بگیریم صفحه ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس اول نگارش نهم با ذهنی نظام‌مند و پرورده بنویسیم

جواب به سوالات و فعالیت درس اول نگارش نهم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس اول نگارش نهم با ذهنی نظام‌مند و پرورده بنویسیم

پاسخگویی به سوالات درس اول کتاب نگارش نهم با ذهنی نظام‌مند و پرورده بنویسیم صفحه ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »