خانه » # معنی خرد را گر نبخشد روشنایی بماند تا ابد در تیره رایی

# معنی خرد را گر نبخشد روشنایی بماند تا ابد در تیره رایی