خانه » # معنی بلند آن سر که او خواهد بلندش نژند آن دل که او خواهد نژندش

# معنی بلند آن سر که او خواهد بلندش نژند آن دل که او خواهد نژندش