کتاب شیمی دهم نظری (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی شیمی پایه دهم نظری ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کتاب شیمی دهم ریاضی و تجربی

کتاب شیمی دهم ریاضی و تجربی

پدیدآورنده کتاب شیمی دهم ریاضی و تجربی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۳ فصل تشکیل شده و هرکدام شامل چند درس است که فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب فارسی دهم نظری (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی فارسی پایه دهم نظری ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کتاب فارسی دهم نظری

کتاب فارسی دهم نظری

پدیدآورنده کتاب فارسی دهم سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۸ فصل تشکیل شده و هر فصل شامل چندین درس است و فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید دهم نظری (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم نظری ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید دهم نظری

کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید دهم نظری

پدیدآورنده کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید دهم نظری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۶ فصل تشکیل شده. فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب زبان انگلیسی دهم نظری (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی زبان انگلیسی پایه دهم (ریاضی، تجربی، انسانی، معارف) ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کتاب زبان انگلیسی دهم نظری

کتاب زبان انگلیسی دهم نظری

پدیدآورنده کتاب زبان انگلیسی دوم متوسطه نظری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۴ درس تشکیل شده و فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »