کتاب ریاضی پنجم دبستان (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی ریاضی پایه پنجم دبستان  ۱۴۰۱-۱۴۰۰ 

کتاب ریاضی پنجم دبستان

کتاب ریاضی پنجم دبستان

پدیدآورنده ریاضی پنجم دبستان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. مطالب این کتاب از هفت فصل تشکیل شده و فهرست فصول این کتاب به شرح ذیل میباشد.

ادامه نوشته »

کتاب هدیه های آسمان پنجم دبستان (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان  ۱۴۰۱-۱۴۰۰ 

کتاب هدیه های آسمان پنجم دبستان

کتاب هدیه های آسمان پنجم دبستان

پدیدآورنده کتاب هدیه آسمان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۱۷ درس تشکیل شده و فهرست مطالب به شرح ذیل می باشد.

ادامه نوشته »

کتاب علوم تجربی پنجم دبستان (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی علوم تجربی پایه پنجم دبستان  ۱۴۰۱-۱۴۰۰ 

کتاب علوم تجربی پنجم دبستان

کتاب علوم تجربی پنجم دبستان

پدیدآورنده کتاب علوم تجربی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب شامل ۱۲ درس و فهرست دروس این کتاب به شرح ذیل می باشد.

ادامه نوشته »

کتاب مطالعات اجتماعی پنجم دبستان (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه پنجم دبستان  ۱۴۰۱-۱۴۰۰ 

کتاب مطالعات اجتماعی پنجم دبستان

کتاب مطالعات اجتماعی پنجم دبستان

پدیدآورنده کتاب مطالعات اجتماعی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از پنج فصل تشکیل شده و هر فصل شامل چندین درس است. فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب فارسی پنجم دبستان (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی فارسی پایه پنجم دبستان  ۱۴۰۱-۱۴۰۰ 

کتاب فارسی پنجم دبستان

کتاب فارسی پنجم دبستان

پدیدآورنده کتاب فارسی پنجم ابتدایی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. فهرست مطالب این کتاب از ۶ فصل تشکیل شده و به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب نگارش فارسی چهارم دبستان (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی نگارش فارسی پایه چهارم دبستان  ۱۴۰۱-۱۴۰۰ 

کتاب نگارش فارسی چهارم دبستان

کتاب نگارش فارسی چهارم دبستان

پدیدآورنده نگارش فارسی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. فهرست مطالب این کتاب از هفت فصل تشکیل شده است و به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب فارسی چهارم دبستان (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی فارسی پایه چهارم دبستان  ۱۴۰۱-۱۴۰۰ 

کتاب فارسی چهارم دبستان

کتاب فارسی چهارم دبستان

پدیدآورنده کتاب فارسی چهارم سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. فهرست مطالب این کتاب از هفت فصل تشکیل شده است و به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب علوم تجربی چهارم دبستان (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی علوم تجربی پایه چهارم دبستان  ۱۴۰۱-۱۴۰۰ 

کتاب علوم تجربی چهارم دبستان

کتاب علوم تجربی چهارم دبستان

پدیدآورنده کتاب علوم تجربی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب شامل ۱۳ درس و فهرست دروس این کتاب به شرح ذیل می باشد.

ادامه نوشته »