خانه » # چگونگی عمل انواع باله در ماهی ها

# چگونگی عمل انواع باله در ماهی ها

تحقیق درمورد نقش و چگونگی عمل انواع باله در ماهی ها

همه چیز راجع به چگونگی عمل انواع باله در ماهی هاهمه چیز درمورد ماهی ها

ماهی

ماهی‌ نام یک دسته از جانداران  خون سرد آبزی است. ماهی‌ها به کمک باله در آب حرکت می‌کنند که هنگام دور زدن از باله‌های سینه‌ای و هنگام حرکت سریع از بالهٔ دمی استفاده می‌کنند. پوست بدن ماهی‌ها از پولک پوشیده شده است و لغزنده است. ماهی‌ها با آب شش های دو طرف سر خود تنفس می‌کنند. ماهی‌ها در آب  تخم ریزی می‌کنند و از هر تخم یک ماهی متولد می‌شود.

ادامه نوشته »