خانه » # معنی چو فرزند را ديد مويش سپيد

# معنی چو فرزند را ديد مويش سپيد