خانه » # معنی از عهده حفظ رعیت بیرون آمده باشم

# معنی از عهده حفظ رعیت بیرون آمده باشم