خانه » # ای شکم خیره به نانی بساز کنایه از چیست

# ای شکم خیره به نانی بساز کنایه از چیست