خانه » # کارد به استخوان رسیدن کنایه از چیست؟

# کارد به استخوان رسیدن کنایه از چیست؟