خانه » # معنی بیت علم در همه بابی لایق است

# معنی بیت علم در همه بابی لایق است

معنی بیت ” با جوانان چو دست بگشادی پای گردون پیر بربستی “

آشنایی با معنی و مفهوم عبارت با جوانان چو دست بگشادی پای گردون پیر بربستی

با جوانان چو دست بگشادی پای گردون پیر بربستی

این بیت شعر از حکایت کاردانی کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم انتخاب شده است. در ادامه با معنی و مفهوم این بیت آشنا می شوید با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »