خانه » # معنی اگر فکر و حواسم این جهانی است بهره ای والاتر از بهر من نیست

# معنی اگر فکر و حواسم این جهانی است بهره ای والاتر از بهر من نیست