خانه » # امان از خانه داری، یکی میخری دو تا نداری یعنی چه

# امان از خانه داری، یکی میخری دو تا نداری یعنی چه