خانه » # یکی از ضرب المثل های کتاب فارسی را بنویسید و درباره آن توضیح دهید

# یکی از ضرب المثل های کتاب فارسی را بنویسید و درباره آن توضیح دهید