خانه » # کتاب های درسی یازدهم تجربی

# کتاب های درسی یازدهم تجربی

کتاب هنر یازدهم تمامی رشته ها (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی هنر پایه یازدهم کلیه رشته ها ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب هنر یازدهم نظری و فنی و کار و دانش

کتاب هنر یازدهم نظری و فنی و کار و دانش

پدیدآورنده کتاب هنر یازدهم کلیه رشته ها، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۴ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب تاریخ معاصر ایران یازدهم (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب تاریخ معاصر ایران یازدهم

کتاب تاریخ معاصر ایران یازدهم

پدیدآورنده کتاب تاریخ معاصر ایران یازدهم، رشته ریاضی، تجربی، فنی و کار و دانش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۲۶ درس تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب زیست شناسی یازدهم تجربی (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی زیست شناسی پایه یازدهم تجربی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب زیست شناسی یازدهم تجربی

کتاب زیست شناسی یازدهم تجربی

پدیدآورنده کتاب زیست شناسی یازدهم تجربی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۹ فصل تشکیل شده. فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب کار انگلیسی یازدهم نظری (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب کار انگلیسی پایه یازدهم نظری ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب کار انگلیسی یازدهم نظری

کتاب کار انگلیسی یازدهم نظری

پدیدآورنده کتاب کار انگلیسی یازدهم رشته های ریاضی، تجربی، معارف و انسانی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۳ درس تشکیل شده و فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب ریاضی یازدهم تجربی (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی ریاضی پایه یازدهم تجربی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب ریاضی یازدهم تجربی

کتاب ریاضی یازدهم تجربی

پدیدآورنده کتاب ریاضی یازدهم رشته تجربی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۷ فصل تشکیل شده. فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب فیزیک یازدهم تجربی (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی فیزیک پایه یازدهم تجربی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب فیزیک یازدهم تجربی

کتاب فیزیک یازدهم تجربی

پدیدآورنده کتاب فیزیک یازدهم تجربی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۳ فصل تشکیل شده. فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب انسان و محیط زیست یازدهم (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی انسان و محیط زیست پایه یازدهم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب انسان و محیط زیست یازدهم

کتاب انسان و محیط زیست یازدهم

پدیدآورنده کتاب انسان و محیط زیست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۷ درس تشکیل شده و فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب زمین شناسی یازدهم (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی زمین شناسی پایه یازدهم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب زمین شناسی یازدهم رشته ریاضی و تجربی

کتاب زمین شناسی یازدهم رشته ریاضی و تجربی

پدیدآورنده کتاب زمین شناسی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۷ فصل تشکیل شده است. فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب انگلیسی یازدهم نظری (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی انگلیسی پایه یازدهم نظری ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب انگلیسی یازدهم نظری

کتاب انگلیسی یازدهم نظری

پدیدآورنده کتاب انگلیسی متوسطه دوم سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۳ درس تشکیل شده و فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »