خانه » # کتاب های درسی دوازدهم کار و دانش

# کتاب های درسی دوازدهم کار و دانش

کتاب عربی دوازدهم فنی و حرفه ای (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی عربی، زبان قرآن پایه دوازدهم فنی و حرفه ای – کار و دانش ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب عربی دوازدهم فنی و حرفه ای

کتاب عربی، زبان قرآن دوازدهم فنی و حرفه ای

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۳ درس تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب سلامت و بهداشت دوازدهم (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب سلامت و بهداشت دوازدهم

کتاب سلامت و بهداشت دوازدهم

پدیدآورنده کتاب سلامت و بهداشت سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۱۴ درس تشکیل شده و فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب فارسی و نگارش دوازدهم فنی و حرفه ای (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی فارسی و نگارش پایه دوازدهم فنی و حرفه ای و کار و دانش ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب فارسی و نگارش دوازدهم فنی و کار و دانش

کتاب فارسی و نگارش دوازدهم فنی و کار و دانش

پدیدآورنده کتاب نگارش دوازدهم رشته فنی و حرفه ای و کار و دانش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۱۴ درس تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب هویت اجتماعی دوازدهم (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی هویت اجتماعی پایه دوازدهم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب هویت اجتماعی دوازدهم کلیه رشته ها

کتاب هویت اجتماعی دوازدهم

پدیدآورنده کتاب هویت اجتماعی دوم متوسطه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۱۰ درس تشکیل شده است و فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب دین و زندگی دوازدهم (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی دین و زندگی پایه دوازدهم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب دین و زندگی دوازدهم کلیه رشته ها

کتاب دین و زندگی دوازدهم

پدیدآورنده کتاب دین و زندگی دوازدهم سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۱۰ درس تشکیل شده است و فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »