خانه » # کتاب های درسی دوازدهم فنی و حرفه ای

# کتاب های درسی دوازدهم فنی و حرفه ای

کتاب نصب و سرویس دستگاه ‌های الکترونیکی خانگی (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی نصب و سرویس دستگاه ‌های الکترونیکی خانگی – الکترونیک ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب نصب و سرویس دستگاه ‌های الکترونیکی خانگی دوازدهم

کتاب نصب و سرویس دستگاه ‌های الکترونیکی خانگی دوازدهم

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب دانش فنی تخصصی دوازدهم الکترونیک (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی دانش فنی تخصصی دوازدهم فنی و حرفه ای – الکترونیک ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب دانش فنی تخصصی الکترونیک دوازدهم

کتاب دانش فنی تخصصی الکترونیک دوازدهم

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب دانش فنی تخصصی ساختمان دوازدهم (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی دانش فنی تخصصی ساختمان پایه دوازدهم فنی و حرفه ای ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب دانش فنی تخصصی ساختمان دوازدهم

کتاب دانش فنی تخصصی ساختمان دوازدهم

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب نقشه برداری ساختمان دوازدهم (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی نقشه برداری ساختمان پایه دوازدهم فنی و حرفه ای ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب نقشه برداری ساختمان دوازدهم

کتاب نقشه برداری ساختمان دوازدهم

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب فناوری های ساختمان دوازدهم (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی فناوری های ساختمان پایه دوازدهم فنی و حرفه ای ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب فناوری های ساختمان دوازدهم

کتاب فناوری های ساختمان دوازدهم

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی دوازدهم (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی – حسابداری  ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی

کتاب حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی فنی و حرفه ای

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. که از ۵ پودمان تشکیل شده و فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی دوازدهم (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی – حسابداری  ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی

کتاب حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب دانش فنی تخصصی حسابداری (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی دانش فنی تخصصی پایه دوازدهم حسابداری ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب دانش فنی تخصصی حسابداری دوازدهم فنی

کتاب دانش فنی تخصصی حسابداری رشته فنی و حرفه ای

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب تجارت الکترونیک و امنیت شبکه پایه دوازدهم فنی (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی تجارت الکترونیک و امنیت شبکه پایه دوازدهم فنی و حرفه ای ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب تجارت الکترونیک و امنیت شبکه شبکه و نرم افزار رایانه دوازدهم فنی

کتاب تجارت الکترونیک و امنیت شبکه فنی و حرفه ای

پدیدآورنده کتاب تجارت الکترونیک و امنیت شبکه پایه دوازدهم رشته فنی حرفه ای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »