خانه » # کتاب های درسی دوازدهم انسانی

# کتاب های درسی دوازدهم انسانی

کتاب تاریخ دوازدهم انسانی (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی تاریخ پایه دوازدهم انسانی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب تاریخ ایران و جهان باستان دوازدهم انسانی

کتاب تاریخ ایران و جهان معاصر دوازدهم انسانی

پدیدآورنده کتاب تاریخ دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۱۲ درس تشکیل شده و فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب ریاضی و آمار دوازدهم نظری (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی ریاضی و آمار پایه دوازدهم نظری ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب ریاضی و آمار دوازدهم انسانی و معارف

کتاب ریاضی و آمار دوازدهم انسانی و معارف

پدیدآورنده کتاب ریاضی و آمار دوازدهم رشته انسانی و معارف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۳ فصل تشکیل شده و فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب فلسفه دوازدهم نظری (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی فلسفه پایه دوازدهم نظری ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب فلسفه دوازدهم انسانی و معارف

کتاب فلسفه دوازدهم انسانی و معارف

پدیدآورنده کتاب فلسفه دوازدهم انسانی و معارف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۳ بخش تشکیل شده. فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب جامعه شناسی دوازدهم انسانی (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی جامعه شناسی پایه دوازدهم انسانی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب جامعه‌شناسی دوازدهم انسانی

کتاب جامعه شناسی دوازدهم نظری

پدیدآورنده کتاب جامعه شناسی دوازدهم رشته انسانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۱۰ درس تشکیل شده و فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب تحلیل فرهنگی دوازدهم نظری (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی تحلیل فرهنگی پایه دوازدهم نظری ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی و یازدهم معارف

کتاب تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی و یازدهم معارف

پدیدآورنده کتاب تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی و یازدهم معارف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۳ بخش تشکیل شده. فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب علوم و فنون ادبی دوازدهم نظری (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم نظری ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی و معارف

کتاب علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی و معارف

پدیدآورنده کتاب علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی و معارف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۴ فصل تشکیل شده. فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب عربی دوازدهم انسانی (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی عربی، زبان قرآن پایه دوازدهم انسانی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب عربی دوازدهم انسانی

کتاب عربی، زبان قرآن دوازدهم رشته انسانی

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ درس تشکیل شده و فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب جغرافیا دوازدهم انسانی (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی جغرافیا پایه دوازدهم انسانی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب جغرافیا - کاربردی دوازدهم انسانی

کتاب جغرافیا – کاربردی دوازدهم رشته انسانی

پدیدآورنده این کتاب جغرافیا دوازدهم رشته انسانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۳ فصل تشکیل شده و فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب سلامت و بهداشت دوازدهم (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب سلامت و بهداشت دوازدهم

کتاب سلامت و بهداشت دوازدهم

پدیدآورنده کتاب سلامت و بهداشت سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۱۴ درس تشکیل شده و فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »