خانه » # کتاب های درسی دهم فنی و حرفه ای

# کتاب های درسی دهم فنی و حرفه ای

کتاب دانش فنی تخصصی دوازدهم ماشین ابزار (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی دانش فنی تخصصی دوازدهم فنی ماشین ابزار ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب دانش فنی تخصصی دوازدهم ماشین ابزار

کتاب دانش فنی تخصصی دوازدهم ماشین ابزار

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب پروژه ساخت دوازدهم ماشین ابزار (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی پروژه ساخت دوازدهم فنی و حرفه ای ماشین ابزار ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب پروژه ساخت دوازدهم ماشین ابزار

کتاب پروژه ساخت دوازدهم ماشین ابزار

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب دانش فنی پایه دهم حسابداری (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی دانش فنی پایه دهم – رشته حسابداری ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب دانش فنی پایه حسابداری دهم فنی

کتاب دانش فنی پایه حسابداری دهم فنی

پدیدآورنده کتاب دانش فنی پایه دهم حسابداری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب نازک کاری ساختمان دهم فنی و حرفه ای (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی نازک کاری ساختمان پایه دهم فنی و حرفه ای – ساختمان ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب نازک کاری ساختمان دهم فنی ساختمان

کتاب نازک کاری ساختمان دهم فنی و حرفه ای

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب دانش فنی پایه دهم تربیت بدنی (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی دانش فنی پایه دهم فنی تربیت بدنی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب دانش فنی پایه تربیت بدنی دهم

کتاب دانش فنی پایه تربیت بدنی دهم

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب پرورش مهارت های جسمانی، حرکتی ویژه دختران دهم (PDF)

دانلود کتاب درسی پرورش مهارت های جسمانی، حرکتی (ویژه دختران) دهم – تربیت بدنی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب پرورش مهارت های جسمانی، حرکتی (ویژه دختران) تربیت بدنی دهم

کتاب پرورش مهارت های جسمانی، حرکتی دختران رشته تربیت بدنی دهم

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ فصل تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب پرورش مهارت های جسمانی، حرکتی (ویژه پسران) دهم (PDF)

دانلود کتاب درسی پرورش مهارت های جسمانی، حرکتی (ویژه پسران) دهم رشته تربیت بدنی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب پرورش مهارت های جسمانی، حرکتی (ویژه پسران) تربیت بدنی دهم

کتاب پرورش مهارت های جسمانی، حرکتی پایه دهم

پدیدآورنده کتاب کتاب پرورش مهارت های جسمانی (ویژه پسران) دهم رشته تربیت بدنی پایه دهم سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ فصل تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب توسعه مهارت های چابکی – ذهنی دهم تربیت بدنی (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی توسعه مهارت های چابکی – ذهنی دهم فنی و حرفه ای – تربیت بدنی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب توسعه مهارت های چابکی - ذهنی تربیت بدنی دهم

کتاب توسعه مهارت های چابکی – ذهنی تربیت بدنی دهم

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب نقشه کشی فنی رایانه ای دهم ساختمان (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی نقشه کشی فنی رایانه ای پایه دهم فنی و حرفه ای – رشته ساختمان ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب نقشه کشی فنی رایانه ای دهم فنی ساختمان

کتاب نقشه کشی فنی رایانه ای دهم

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »