خانه » # کار نشد نداره کنایه از چیست

# کار نشد نداره کنایه از چیست