خانه » # مقایسه ایزوتوپ های یک عنصر

# مقایسه ایزوتوپ های یک عنصر

تحقیق درباره انواع ایزوتوپ و عناصرشان

ایزوتوپ ها را بیشتر بشناسید!

تحقیق درباره انواع ایزوتوپ و عناصرشان

ایزوتوپ‌ها، اتم های یک نوع عنصر هستند که در یک خانه از جدول تناوبی قرار دارند. این عناصر عدد اتمی (Z) یکسان و عدد جرمی (A) متفاوتی دارند. عدد اتمی بیانگر تعداد پروتون های هسته اتم است؛ بنابراین ایزوتوپ‌های یک عنصر، تعداد پروتون‌های مساوی دارند.

ادامه نوشته »