خانه » # معنی گورخانه ی راز تو چون دل شود

# معنی گورخانه ی راز تو چون دل شود