خانه » # معنی که بیکاری او ز بی دانشی است

# معنی که بیکاری او ز بی دانشی است