خانه » # معنی چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟

# معنی چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟