خانه » # معنی ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی

# معنی ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی