خانه » # معنی شعر فرزند خصال خویشتن باش

# معنی شعر فرزند خصال خویشتن باش