خانه » # معنی شتر را گم کرده پی افسارش میگردد

# معنی شتر را گم کرده پی افسارش میگردد