خانه » # معنی بیت کدام دانه فرورفت در زمین که نرست بیانگر چه دیدگاهی است

# معنی بیت کدام دانه فرورفت در زمین که نرست بیانگر چه دیدگاهی است