خانه » # معنی بیت ز هر سو بر سواری غلت می خورد

# معنی بیت ز هر سو بر سواری غلت می خورد