خانه » # معنی بسی کند و کاوید و کوشش نمود

# معنی بسی کند و کاوید و کوشش نمود