خانه » # معنی بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم تا سختی کمان شما نیز بگذرد

# معنی بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم تا سختی کمان شما نیز بگذرد