خانه » # فرق وطن دوستی و وطن پرستی

# فرق وطن دوستی و وطن پرستی

مفهوم جمله وطن دوستی نشانه ایمان است

وطن دوستی نشانه ایمان است

وطن دوستی نشانه ایمان است

وطن چیست؟

وطن یک انسان عبادت از جایگاهی است که در آن زندگی می کند. بعضی دیگر معتقدند، برای اینکه جایی را وطن بنامیم، صرف زندگی کردن در آن مکان کافی نیست بلکه باید فرد با آن مکان، روابط طبیعی یا قرار دادی داشته باشد.

ادامه نوشته »