خانه » # طی کدام قرارداد هرات و افغانستان از ایران جدا شد

# طی کدام قرارداد هرات و افغانستان از ایران جدا شد