خانه » # خداوندا به حق نیک مردان که احوال بدم را نیک گردان

# خداوندا به حق نیک مردان که احوال بدم را نیک گردان