خانه » # بهترین توشه آخرت چیست

# بهترین توشه آخرت چیست

در دنیا چگونه زندگی کنیم تا در زمره بهشتیان باشیم

پاسخ به این پرسش که: در دنیا چگونه زندگی کنیم تا در زمره بهشتیان باشیم؟

در دنیا چگونه زندگی کنیم تا در زمره بهشتیان باشیم

در دنیا چگونه زندگی کنیم

برای این سوال، شاید پاسخ های فراوانی باشد اما اصلی ترین و اولین پاسخ این است که بزرگان ما نیز به آن توصیه کرده اند: انجام واجبات و ترک محرمات؛ یعنی هرآنچه خداوند ما را به آن امر کرده را انجام دهیم و از هر آنچه ما را نهی فرموده، دوری کنیم. کسی که این دو کار مهم و اصلی را انجام دهد، کم کم به مستحبات هم روی می آورد و حتی از مکروهات هم دوری می کند.

ادامه نوشته »