خانه » # آیا آهنربا اجسام دیگری را جذب می کند؟

# آیا آهنربا اجسام دیگری را جذب می کند؟