بایگانی برچسب: آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد