خانه » # آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد

# آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد