خانه » کتاب درسی (صفحه 30)

کتاب درسی

کتاب نصب و راه اندازی دهم فنی و حرفه ای (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی نصب و راه اندازی پایه دهم فنی و حرفه ای ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کتاب نصب و راه اندازی دهم فنی و حرفه ای

کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای دهم فنی و حرفه ای

پدیدآورنده کتاب نصب و راه اندازی دهم رشته شبکه و نرم افزار رایانه، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب عربی، زبان قرآن دهم نظری (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی عربی، زبان قرآن پایه دهم نظری ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کتاب عربی، زبان قرآن دهم ریاضی و تجربی

کتاب عربی، زبان قرآن دهم نظری (ریاضی و تجربی)

پدیدآورنده کتاب عربی، زبان قرآن دهم ریاضی و تجربی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۸ درس تشکیل شده. فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب ریاضی دهم نظری (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی ریاضی پایه دهم نظری ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کتاب ریاضی دهم تجربی و ریاضی

کتاب ریاضی دهم تجربی و ریاضی

پدیدآورنده کتاب ریاضی دهم ریاضی و تجربی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۷ فصل تشکیل شده که هر کدام شامل چندین درس است و فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب هندسه دهم ریاضی فیزیک (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی هندسه پایه دهم ریاضی فیزیک ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کتاب هندسه دهم ریاضی فیزیک

کتاب هندسه دهم ریاضی فیزیک

پدیدآورنده کتاب هندسه دهم ریاضی فیزیک سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۴ فصل تشکیل شده و فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب کار زبان انگلیسی دهم نظری (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی کار زبان انگلیسی پایه دهم نظری ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کتاب کار زبان انگلیسی دهم نظری

کتاب کار زبان انگلیسی دهم نظری

پدیدآورنده کتاب کار انگلیسی دهم نظری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۴ درس تشکیل شده و فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب آمادگی دفاعی دهم نظری (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی آمادگی دفاعی پایه دهم نظری ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کتاب آمادگی دفاعی دهم نظری

کتاب آمادگی دفاعی دهم نظری

پدیدآورنده کتاب آمادگی دفاعی دهم نظری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۱۲ درس تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب فیزیک دهم ریاضی فیزیک (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی فیزیک پایه دهم ریاضی فیزیک ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کتاب فیزیک دهم ریاضی فیزیک

کتاب فیزیک دهم ریاضی فیزیک

پدیدآورنده کتاب فیزیک دهم ریاضی فیزیک سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ فصل تشکیل شده و فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب شیمی دهم نظری (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی شیمی پایه دهم نظری ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کتاب شیمی دهم ریاضی و تجربی

کتاب شیمی دهم رشته ریاضی و تجربی

پدیدآورنده کتاب شیمی دهم رشته ریاضی و تجربی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۳ فصل تشکیل شده و هرکدام شامل چند درس است که فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »