خانه » پایه پنجم

پایه پنجم

پاسخ سوالات درس هفدهم هدیه‌های آسمان پنجم اینها و آنها

جواب به سوالات و فعالیت درس هفدهم هدیه‌های آسمان پنجم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس هفدهم هدیه‌های آسمان پنجم اینها و آنها

پاسخگویی به سوالات درس هفدهم کتاب هدیه‌های آسمان پنجم اینها و آنها صفحات ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس شانزدهم هدیه‌های آسمان پنجم روزنامه‌های دیواری

جواب به سوالات و فعالیت درس شانزدهم هدیه‌های آسمان پنجم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس شانزدهم هدیه‌های آسمان پنجم روزنامه‌های دیواری

پاسخگویی به سوالات درس شانزدهم کتاب هدیه‌های آسمان پنجم روزنامه‌های دیواری صفحات ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس پانزدهم هدیه‌های آسمان پنجم بهمن همیشه بهار

جواب به سوالات و فعالیت درس پانزدهم هدیه‌های آسمان پنجم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس پانزدهم هدیه‌های آسمان پنجم بهمن همیشه بهار

پاسخگویی به سوالات درس پانزدهم کتاب هدیه‌های آسمان پنجم بهمن همیشه بهار صفحات ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۵ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس چهاردهم هدیه‌های آسمان پنجم بزرگ‌مرد تاریخ

جواب به سوالات و فعالیت درس چهاردهم هدیه‌های آسمان پنجم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس چهاردهم هدیه‌های آسمان پنجم بزرگ‌مرد تاریخ

پاسخگویی به سوالات درس چهاردهم کتاب هدیه‌های آسمان پنجم بزرگ‌مرد تاریخ صفحات ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۷ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس سیزدهم هدیه‌های آسمان پنجم کوچک‌های بزرگ!

جواب به سوالات و فعالیت درس سیزدهم هدیه‌های آسمان پنجم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس سیزدهم هدیه‌های آسمان پنجم کوچک‌های بزرگ!

پاسخگویی به سوالات درس سیزدهم کتاب هدیه‌های آسمان پنجم کوچک‌های بزرگ! صفحات ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس دوازدهم هدیه‌های آسمان پنجم خورشید پشت ابر

جواب به سوالات و فعالیت درس دوازدهم هدیه‌های آسمان پنجم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس دوازدهم هدیه‌های آسمان پنجم خورشید پشت ابر

پاسخگویی به سوالات درس دوازدهم کتاب هدیه‌های آسمان پنجم خورشید پشت ابر صفحات ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۲ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس یازدهم هدیه‌های آسمان پنجم سروِ سربلند سامرا

جواب به سوالات و فعالیت درس یازدهم هدیه‌های آسمان پنجم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس یازدهم هدیه‌های آسمان پنجم سرو سربلند سامرا

پاسخگویی به سوالات درس یازدهم کتاب هدیه‌های آسمان پنجم سروِ سربلند سامرا صفحات ۸۱، ۸۳، ۸۴ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »