خانه » # گرت هواست که معشوق نگسلد پیوند معنی

# گرت هواست که معشوق نگسلد پیوند معنی