خانه » # که بیکاری او ز بی دانشی است به بی دانشان بر بباید گریست

# که بیکاری او ز بی دانشی است به بی دانشان بر بباید گریست