خانه » # کتاب های درسی یازدهم فنی و حرفه ای

# کتاب های درسی یازدهم فنی و حرفه ای

کتاب تولید به روش چاپ افست یازدهم رشته چاپ (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی تولید به روش چاپ افست یازدهم رشته چاپ ۱۴۰۳-۱۴۰۲

دانلود کتاب تولید به روش چاپ افست

کتاب تولید به روش چاپ افست رشته چاپ فنی و حرفه ای

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب اجرای کارهای پس از چاپ یازدهم رشته چاپ (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی اجرای کارهای پس از چاپ یازدهم رشته چاپ ۱۴۰۳-۱۴۰۲

کتاب اجرای کارهای پس از چاپ

کتاب اجرای کارهای پس از چاپ رشته چاپ فنی و حرفه ای

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب توسعه مهارت های رزمی، هدفی یازدهم تربیت بدنی (PDF)

دانلود کتاب درسی توسعه مهارت های رزمی، هدفی یازدهم فنی تربیت بدنی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب توسعه مهارت های رزمی، هدفی تربیت بدنی یازدهم

کتاب توسعه مهارت های رزمی، هدفی تربیت بدنی یازدهم

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب تولید قطعات به روش فرزکاری و سنگ زنی یازدهم (PDF)

دانلود کتاب درسی تولید قطعات به روش فرزکاری و سنگ زنی یازدهم فنی و حرفه ای ماشین ابزار ۱۴۰۲-۱۴۰۱

"</p

کتاب تولید قطعات به روش فرزکاری و سنگ زنی ماشین ابزار یازدهم

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب توسعه مهارت های حرکتی با توپ یازدهم تربیت بدنی (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی توسعه مهارت های حرکتی با توپ یازدهم فنی تربیت بدنی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب توسعه مهارت های حرکتی با توپ تربیت بدنی یازدهم

کتاب توسعه مهارت های حرکتی با توپ تربیت بدنی یازدهم

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب مونتاژ و دمونتاژ قطعات اس ام دی و مستندسازی (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی مونتاژ و دمونتاژ قطعات اس ام دی و مستندسازی – الکترونیک ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب مونتاژ و دمونتاژ قطعات اس ام دی و مستندسازی الکترونیک یازدهم

کتاب مونتاژ و دمونتاژ قطعات اس ام دی و مستندسازی الکترونیک یازدهم

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب ساخت پروژه (برد الکترونیکی دستگاه) یازدهم (PDF)

دانلود کتاب درسی ساخت پروژه (برد الکترونیکی دستگاه) یازدهم فنی و حرفه ای – الکترونیک ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب ساخت پروژه (برد الکترونیکی دستگاه) الکترونیک یازدهم فنی

کتاب ساخت پروژه (برد الکترونیکی دستگاه) الکترونیک یازدهم فنی و حرفه ای

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب اسکلت سازی ساختمان یازدهم (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی اسکلت سازی ساختمان پایه یازدهم فنی و حرفه ای ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب اسکلت سازی ساختمان یازدهم

کتاب اسکلت سازی ساختمان یازدهم

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب نقشه کشی ساختمان یازدهم (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی نقشه کشی ساختمان پایه یازدهم فنی و حرفه ای ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب نقشه کشی فنی رایانه ای یازدهم ساختمان

کتاب نقشه کشی ساختمان یازدهم

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۵ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »