خانه » # کتاب های درسی یازدهم انسانی

# کتاب های درسی یازدهم انسانی

کتاب علوم و فنون ادبی یازدهم نظری (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی علوم و فنون ادبی پایه یازدهم نظری ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب علوم و فنون ادبی یازدهم انسانی و معارف

کتاب علوم و فنون ادبی یازدهم انسانی و معارف

پدیدآورنده کتاب علوم و فنون ادبی یازدهم رشته انسانی و معارف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۴ فصل تشکیل شده. فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب هنر یازدهم تمامی رشته ها (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی هنر پایه یازدهم کلیه رشته ها ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب هنر یازدهم نظری و فنی و کار و دانش

کتاب هنر یازدهم نظری و فنی و کار و دانش

پدیدآورنده کتاب هنر یازدهم کلیه رشته ها، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۴ پودمان تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب کار انگلیسی یازدهم نظری (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب کار انگلیسی پایه یازدهم نظری ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب کار انگلیسی یازدهم نظری

کتاب کار انگلیسی یازدهم نظری

پدیدآورنده کتاب کار انگلیسی یازدهم رشته های ریاضی، تجربی، معارف و انسانی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۳ درس تشکیل شده و فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب تاریخ یازدهم انسانی (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی تاریخ پایه یازدهم انسانی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب تاریخ ایران و جهان باستان یازدهم انسانی

کتاب تاریخ ایران و جهان باستان یازدهم انسانی

پدیدآورنده کتاب تاریخ یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۴ فصل تشکیل شده و فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب ریاضی و آمار یازدهم نظری (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی ریاضی و آمار پایه یازدهم نظری ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب ریاضی و آمار یازدهم انسانی و معارف

کتاب ریاضی و آمار یازدهم انسانی و معارف

پدیدآورنده کتاب ریاضی و آمار یازدهم انسانی و معارف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۴ فصل تشکیل شده و فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب دین و زندگی یازدهم انسانی (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی دین و زندگی پایه یازدهم انسانی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب دین و زندگی یازدهم انسانی

کتاب دین و زندگی یازدهم انسانی

پدیدآورنده کتاب دین و زندگی یازدهم سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۱۸ درس تشکیل شده و فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب جغرافیا یازدهم انسانی (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی جغرافیا پایه یازدهم انسانی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب جغرافیا - جغرافیای ناحیه ای یازدهم انسانی

کتاب جغرافیا – جغرافیای ناحیه ای یازدهم انسانی

پدیدآورنده کتاب جغرافیای ناحیه ای رشته انسانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۴ فصل تشکیل شده و فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب جامعه‌شناسی یازدهم انسانی (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی جامعه‌شناسی (۲) پایه یازدهم انسانی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب جامعه‌شناسی یازدهم انسانی و معارف

کتاب جامعه‌شناسی (۲) یازدهم انسانی

پدیدآورنده کتاب جامعه‌شناسی متوسطه دوم سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۱۵ درس تشکیل شده و فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب عربی یازدهم انسانی (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی عربی، زبان قرآن پایه یازدهم انسانی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب عربی یازدهم انسانی

کتاب عربی، زبان قرآن یازدهم انسانی

پدیدآورنده کتاب عربی، زبان قرآن یازدهم سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۷ درس تشکیل شده و فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »