خانه » # کتاب های درسی ششم دبستان

# کتاب های درسی ششم دبستان

کتاب کار و فناوری ششم دبستان (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی کار و فناوری پایه ششم دبستان  ۱۴۰۳-۱۴۰۲ 

کتاب کار و فناوری ششم دبستان

کتاب کار و فناوری ششم دبستان

پدیدآورنده کتاب کار و فناوری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. فهرست مطالب این کتاب از ۹ درس تشکیل شده و به شرح ذیل میباشد.

ادامه نوشته »

کتاب مطالعات اجتماعی ششم دبستان (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان  ۱۴۰۳-۱۴۰۲ 

کتاب مطالعات اجتماعی ششم دبستان

کتاب مطالعات اجتماعی ششم دبستان

پدیدآورنده کتاب مطالعات اجتماعی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. فهرست مطالب این کتاب از دوازده فصل تشکیل شده هر فصل شامل دو درس است. فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب تفکر و پژوهش ششم دبستان (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی تفکر و پژوهش پایه ششم دبستان  ۱۴۰۳-۱۴۰۲ 

کتاب تفکر و پژوهش ششم دبستان

کتاب تفکر و پژوهش ششم دبستان

پدیدآورنده کتاب تفکر و پژوهش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. فهرست مطالب این کتاب از چهار فصل تشکیل شده و به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب هدیه های آسمان ششم دبستان (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی هدیه های آسمان پایه ششم دبستان  ۱۴۰۳-۱۴۰۲ 

کتاب هدیه های آسمان ششم دبستان

کتاب هدیه های آسمان ششم دبستان

پدیدآورنده کتاب هدیه های آسمان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. فهرست مطالب این کتاب از ۱۷ درس تشکیل شده و به شرح ذیل می باشد.

ادامه نوشته »

کتاب علوم تجربی ششم دبستان (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی علوم تجربی پایه ششم دبستان ۱۴۰۳-۱۴۰۲ 

کتاب علوم تجربی ششم دبستان

کتاب علوم تجربی ششم دبستان

پدیدآورنده کتاب علوم تجربی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب شامل ۱۴ درس و فهرست دروس این کتاب به شرح ذیل می باشد.

ادامه نوشته »