خانه » # کتاب های درسی دوازدهم تجربی

# کتاب های درسی دوازدهم تجربی

کتاب فیزیک دوازدهم تجربی (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی فیزیک پایه دوازدهم تجربی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب فیزیک دوازدهم تجربی

کتاب فیزیک دوازدهم تجربی

پدیدآورنده کتاب فیزیک دوازدهم رشته تجربی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۴ فصل تشکیل شده. فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب ریاضی دوازدهم تجربی (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی ریاضی پایه دوازدهم تجربی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب ریاضی دوازدهم تجربی

کتاب ریاضی پایه دوازدهم

پدیدآورنده کتاب ریاضی دوازدهم رشته تجربی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۷ فصل تشکیل شده. فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب سلامت و بهداشت دوازدهم (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب سلامت و بهداشت دوازدهم

کتاب سلامت و بهداشت دوازدهم

پدیدآورنده کتاب سلامت و بهداشت سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۱۴ درس تشکیل شده و فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب کار زبان انگلیسی دوازدهم نظری (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی کار زبان انگلیسی پایه دوازدهم نظری ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب کار زبان انگلیسی دوازدهم نظری

کتاب کار زبان انگلیسی دوازدهم نظری

پدیدآورنده این کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۳ درس تشکیل شده و فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب زیست شناسی دوازدهم تجربی (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی زیست شناسی ۳ پایه دوازدهم تجربی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب زیست شناسی دوازدهم تجربی

کتاب زیست شناسی دوازدهم تجربی

پدیدآورنده کتاب زیست شناسی دوازدهم تجربی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۸ فصل تشکیل شده. فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب انگلیسی دوازدهم نظری (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی انگلیسی پایه دوازدهم نظری ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب انگلیسی دوازدهم نظری

کتاب انگلیسی دوازدهم نظری

پدیدآورنده کتاب انگلیسی متوسطه دوم سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۳ درس تشکیل شده و فهرست مطالب به شرح ذیل است.

ادامه نوشته »

کتاب هویت اجتماعی دوازدهم (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی هویت اجتماعی پایه دوازدهم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب هویت اجتماعی دوازدهم کلیه رشته ها

کتاب هویت اجتماعی دوازدهم

پدیدآورنده کتاب هویت اجتماعی دوم متوسطه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۱۰ درس تشکیل شده است و فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب دین و زندگی دوازدهم (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی دین و زندگی پایه دوازدهم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب دین و زندگی دوازدهم کلیه رشته ها

کتاب دین و زندگی دوازدهم

پدیدآورنده کتاب دین و زندگی دوازدهم سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۱۰ درس تشکیل شده است و فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب شیمی دوازدهم نظری (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی شیمی پایه دوازدهم نظری ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کتاب شیمی دوازدهم تجربی و ریاضی

کتاب شیمی دوازدهم تجربی و ریاضی

پدیدآورنده کتاب شیمی دوازدهم ریاضی و تجربی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۴ فصل تشکیل شده است، فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »