خانه » # کتاب های درسی دهم انسانی

# کتاب های درسی دهم انسانی

کتاب کار زبان انگلیسی دهم نظری (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی کار زبان انگلیسی پایه دهم نظری ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کتاب کار زبان انگلیسی دهم نظری

کتاب کار زبان انگلیسی دهم نظری

پدیدآورنده کتاب کار انگلیسی دهم نظری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۴ درس تشکیل شده و فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب آمادگی دفاعی دهم نظری (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی آمادگی دفاعی پایه دهم نظری ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کتاب آمادگی دفاعی دهم نظری

کتاب آمادگی دفاعی دهم نظری

پدیدآورنده کتاب آمادگی دفاعی دهم نظری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۱۲ درس تشکیل شده که فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب فارسی دهم نظری (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی فارسی پایه دهم نظری ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کتاب فارسی دهم نظری

کتاب فارسی دهم نظری

پدیدآورنده کتاب فارسی دهم سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۸ فصل تشکیل شده و هر فصل شامل چندین درس است و فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید دهم نظری (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم نظری ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید دهم نظری

کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید دهم نظری

پدیدآورنده کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید دهم نظری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۶ فصل تشکیل شده. فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب زبان انگلیسی دهم نظری (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی زبان انگلیسی پایه دهم (ریاضی، تجربی، انسانی، معارف) ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کتاب زبان انگلیسی دهم نظری

کتاب زبان انگلیسی دهم نظری

پدیدآورنده کتاب زبان انگلیسی دوم متوسطه نظری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۴ درس تشکیل شده و فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب تفکر و سواد رسانه ای دهم (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کتاب تفکر و سواد رسانه ای دهم

کتاب تفکر و سواد رسانه ای دهم

پدیدآورنده کتاب تفکر و سواد رسانه ای دهم سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۶ فصل تشکیل شده. فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »

کتاب علوم و فنون ادبی دهم نظری (PDF) – چاپ جدید

دانلود کتاب درسی علوم و فنون ادبی پایه دهم نظری ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کتاب علوم و فنون ادبی دهم انسانی و معارف

کتاب علوم و فنون ادبی دهم انسانی و معارف

پدیدآورنده کتاب علوم و فنون ادبی دهم انسانی و معارف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می‌باشد. این کتاب از ۴ فصل تشکیل شده. فهرست مطالب به شرح ذیل می‌باشد.

ادامه نوشته »